Algemene voorwaarden

Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, overeenkomst met Lynd Design of het bevestigen van een opdracht per e-mail tussen Lynd Design en de opdrachtgever waarop Lynd Design deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Door akkoord te geven op een offerte verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze Algemene Voorwaarden en akkoord is gegaan. Lynd Design behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde te mogen wijzigen.

Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Tryxt Zijlstra-Lindeboom
Handelsnaam: Lynd Design
Vestigingsadres: Douwelaan 61, 9062 EM Oentsjerk
Dit is geen bezoekadres.
E-mailadres: info@lynddesign.nl
KvK-nummer: 75414392
Btw-identificatienummer: NL002344174B07

Offertes

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgeveren Lynd Design gesloten overeenkomsten. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden tussen opdrachtgever en Lynd Design.
2. Offertes zijn vrijblijvend en zijn 1 maand geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Prijzen zijn inclusief
BTW. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens haar aan Lynd Design verstrekte gegevens waarop Lynd Design de offerte baseert.
3. Opdrachten worden schriftelijk door de opdrachtgever bevestigd. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Lynd Design begint met het
uitvoeren van de opdracht, dan geldt de inhoud van de offerte als overeengekomen en zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden Lynd Design pas nadat deze schriftelijk door Lynd Design zijn bevestigd.

Kosten

1. Lynd Design heeft recht op een vergoeding voor het uitvoeren van de opdracht. Dit kan bestaan uit een uurtarief, een vast bedrag, al dan niet gerelateerd aan
de projectsom of uit enige andere tussen partijen overeen te komen vergoeding.
2. Naast de overeengekomen vergoeding komen ook de kosten die Lynd Design voor de uitvoering van de opdracht maakt, zoals bureau-, reis- en verblijfkosten, kosten voor prints, kopieën, (druk)proeven  en kosten van derden voor advies, productie en begeleiding e.d., voor vergoeding in aanmerking. Deze kosten worden zoveel mogelijk vooraf gespecificeerd, behalve wanneer een opslagpercentage wordt afgesproken.
3. Wanneer Lynd Design door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen, door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing, dan wel door externe omstandigheden genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dan worden deze werkzaamheden apart gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door Lynd Design gehanteerde vergoeding tarieven. Lynd Design zal de opdrachtgever hierover vooraf informeren, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is of de aard van de werkzaamheden uitstel niet toelaat.

Facturatie en betalingen

1. Alle betalingen dienen te worden gedaan zonder aftrek, verrekening of opschorting, binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt.
2. Alle aan de opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Lynd Design totdat alle bedragen die de opdrachtgever aan Lynd Design op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst verschuldigd is, volledig aan Lynd Design zijn voldaan.
3. Wanneer de opdrachtgever in verzuim is met de gehele of gedeeltelijke betaling van de verschuldigde bedragen, is de opdrachtgever wettelijke rente en buitengerechtelijke
incassokosten verschuldigd, welke ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,- excl. BTW bedragen
4. Lynd Design draagt zorg voor tijdige facturering. In overleg met de opdrachtgever, mag Lynd Design overeengekomen vergoeding en kosten als voorschot, tussentijds of periodiek in rekening brengen.
5. De opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Lynd Design te melden.

Uitvoering

1. Lynd Design spant zich ervoor in om de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat, zoals van een redelijk en professioneel handelende ontwerper kan en mag worden verwacht. Voor zover noodzakelijk zal Lynd Design de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
2. De opdrachtgever doet al datgene, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Lynd Design mogelijk te maken, zoals het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen, waarvan Lynd Design aangeeft of waarvan de opdrachtgever begrijpt of redelijkerwijs dient te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.
3. Een door Lynd Design opgegeven termijn voor het uitvoeren van de opdracht is indicatief, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
4. Voordat tot uitvoering, productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan stellen partijen elkaar in de gelegenheid de laatste proeven van het resultaat te controleren en goed te keuren.
5. Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen zijn geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, wanneer deze afwijkingen, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid van ondergeschikte betekenis te zijn

Levering

1. Lynd Design zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Lynd Design kenbaar heeft gemaakt.
3. Lynd Design zal bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 7 dagen uitvoeren, tenzij de opdrachtgever akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, ontvangt de opdrachtgever hiervan uiterlijk 5 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.
4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.
5. Lynd Design kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verzuim van derden van wie de levering afhankelijk is.

Annulering

1. Wanneer de opdrachtgever de overeenkomst opzegt zonder dat sprake is van verwijtbaar tekortschieten door Lynd Design, of wanneer Lynd Design de overeenkomst ontbindt wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dan is de opdrachtgever een vergoeding en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden verschuldigd. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van Lynd Design redelijkerwijs niet
meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.
2. Zowel Lynd Design als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk
geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Aansprakelijkheid

1. Lynd Design dient ingeval van een toerekenbare tekortkoming eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld, met een redelijke termijn om alsnog zijn/haar verplichtingen na te komen, dan wel eventuele fouten te herstellen of schade te beperken of op te heffen.
2. Behoudens opzet of grove schuld is Lynd Design niet aansprakelijk voor directe vermogensschade en indirecte schade zoals gevolgschade, bedrijfsschade en/of overige vormen van indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, is uitgesloten.
3. Lynd Design is niet verantwoordelijk voor schade die is ontstaan door het foutief aanleveren van gegevens door de opdrachtgever.

Privacy

1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht, van elkaar of uit andere bron, aan de andere partij ter kennis komen, waarvan redelijkerwijs te begrijpen is dat openbaarmaking of mededeling aan derden Lynd Design of de opdrachtgever schade zou kunnen berokkenen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.
2. Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan Lynd Design wenst te verstrekken of de opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, zal hij de opdrachtnemer, onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte stellen.
3. Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met Lynd Design gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele
onderneming of met schriftelijke toestemming van Lynd Design.

Toepasselijk recht

Op overeenkomsten tussen Lynd Design en de opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.